Verksamhetsplan

Inledning

I hjärtat av Stocksund ligger Montessoriförskolan Solvändan som startade sin verksamhet 1993. Det underbara huset uppfördes 1949 i Röda Korsets regi. Det var då en av Sveriges första förskolor. Vid totalrenoveringen 1993 inför nystarten av Montessoriförskolan, var det viktigt att bevara husets ursprungliga charm och arkitektur.

Arkitekten Bo Grefberg visar tydligt med sin byggstil att detta var och är barnens hus. I hallen finns en stor väggmålning i Elsa Beskow-stil och på barnens toalett hittar vi små handfat från 40-talet. Barnen kan också baka sina egna bullar i en välfungerande barnspis från samma tid och fönstren i huset är lågt placerade.

Solvändan ligger på en stor, underbar och kuperad tomt, omgiven av almar, bokar och lindar. Här får barnen fritt utlopp för sina lekar genom att gunga, klättra, åka rutschkana, cykla, bygga kojor m.m.

Solvändan är en auktoriserad Montessoriförskola där 4 diplomerade Montessorilärare, en förskollärare, två barnskötare och en resurs arbetar.

Mål

Vi vill skapa ett samhälle i miniatyr som vilar på Maria Montessoris filosofi samt enligt Lpfö-98.

Normer och värden

Miljön är formad och anpassad efter barnens behov och vi strävar efter att varje barn utvecklar självständighet, tillit till sig själv och empati. Vi vill ge barnen en förståelse för alla människors lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund. Vi vill även att varje barn utvecklar respekt för allt levande och förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp.

Utveckling och lärande

Solvändans verksamhet präglas av en Montessoripedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Varje barn får möjlighet att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att följa våra gemensamma regler och kunna hantera konflikter på ett värdigt sätt. Barnens utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för vår pedagogiska verksamhet. Den utgår från barnens erfarenheter, intressen och behov.

Flödet av barnens tankar och idéer tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar. Barnen utvecklar även andra uttrycksformer såsom lek, bild, rörelse, sång, musik och drama.

Barnens inflytande

 

Vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Det fria valet av aktivitet genomsyrar vårt arbetssätt.

Förskola/hem

 

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångfaldigt. Utvecklingssamtal, kontaktdagar och föräldramöten ska tillsammans med den dagliga kontakten skapa ett förtroendefullt samarbete med hemmet.

Metoder och material

För att uppnå ovan nämnda mål arbetar vi efter 3 grundprinciper:

– Den förberedda miljön
– Läraren som vägledare
– Frihet och ansvar

Den förberedda miljön

Solvändan erbjuder en vacker och stimulerande miljö som är utforskarvänlig och lätt att orientera sig i då var sak har sin bestämda plats i rummet. Miljön är helt anpassad efter barnens storlek vilket skapar trygghet och självständighet. Miljön är betydelsefull för utvecklingen på alla plan – fysiskt, psykiskt, intellektuellt och socialt.

Till vår hjälp har vi ett material som Maria Montessori utarbetat efter flera års vetenskapliga observationer av barn. Materialet är indelat i 5 områden:

Praktiska livet övningar: vardagliga sysslor som vuxna utför, så som tvätta, stryka putsa, hälla, baka etc. Små barn har ett stort behov av att imitera oss vuxna för att bli delaktiga i sin miljö. Genom materialet utvecklar barnen sin koncentration, sin koordination och sin självständighet.

Sinnestränande material: det sinnestränande materialet förfinar barnens alla sinnen och hjälpen barnet att klassificera sin omgivning.

Språk: språkmaterialet är indelat i 3 områden:

– Det talade språket
– Det skrivna språket
– Det lästa språket

Vi börjar med att ge barnen språkliga begrepp och ett rikt ordförråd, t ex genom sagor, rim, ramsor och sånger. På förskolan lär sig barnen att skriva före de lär sig läsa. Anledningen till detta är att det är lättare att uttrycka sina egna tankar i ord än att tolka andras skrift.

Matematik: barnen får på ett sensoriskt sätt uppleva matematikens grunder. Vi utgår från det konkreta och går mot det abstrakta i alla fyra räknesätten.

Kultur: vi ger barnen en handgriplig syn på deras kultur och dess särdrag. På så sätt får de också lättare att förstå andra kulturer och levnadssätt.

Som komplement till Montessorimaterialet erbjuder vi traditionellt förskolematerial såsom dockvrå, konstruktionsmaterial, snickarvrå och skapande material. Sagostunder, ”6-årsklubb”, utflykter och temaarbeten ansvarar förskolläraren för och hennes arbete knyter starkt an till Montessorilärarnas arbete.

Läraren som vägledare

Lärarens roll är att vägleda barnen i den förberedda miljön samt att inspirera till vidare utveckling. Läraren är länken mellan barnen och materialet.

Frihet och ansvar

På förskolan ska barnen kunna välja ett meningsfullt arbete och ta ansvar för sina egna handlingar. Barnen får röra sig fritt i klassrummet och i utemiljön. Vi har få men tydliga regler, t ex att inte störa ett barn som arbetar eller en lärare som presenterar ett material för ett annat barn. Det handlar om respekt för andra människor. Den frihet som råder i klassrummet leder till att barnen blir självständiga och tar egna beslut, vilket i sin tur gör att en stark självkänsla utvecklas.

Välkommen!