Verksamhetsplan

Inledning

I hjärtat av Stocksund ligger Montessoriförskolan Solvändan som startade sin verksamhet 1993.

Det underbara huset uppfördes 1949 i Röda Korsets regi. Det var då en av Sveriges första förskolor. Vid totalrenoveringen 1993 inför nystarten av Montessoriförskolan, var det viktigt att bevara husets ursprungliga charm och arkitektur.

Arkitekten Bo Grefberg visar tydligt med sin byggstil att detta var och är barnens hus. I hallen finns en stor väggmålning i Elsa Beskow-stil och på barnens toalett hittar vi små handfat från 40-talet. Barnen kan också baka sina egna bullar i en välfungerande barnspis från samma tid och fönstren i huset är lågt placerade.

Solvändan ligger på en stor, underbar och kuperad tomt, omgiven av almar, bokar och lindar. Här får barnen fritt utlopp för sina lekar genom att gunga, klättra, åka rutschkana, cykla, bygga kojor m.m.

Solvändan är en auktoriserad Montessoriförskola där arbetar:  fyra diplomerade Montessorilärare, två förskollärare, tre barnskötare, en resurs , samt en ansvarig för köket.

Mål

Vi vill skapa ett samhälle i miniatyr som vilar på Maria Montessoris filosofi samt följer vår Lpfö 2018. Tillsammans med barnen synliggör vi även barnens rättigheter som grundar sig på Barnkonvensionens lagar och förordningar  som numera finns med i den nya läroplanen för förskola /skola från  och med 2020.

Normer och värden

Miljön är formad och anpassad efter barnens behov och vi strävar efter att varje barn utvecklar självständighet, tillit till sig själv och empati. Vi vill ge barnen en förståelse för alla människors lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund. Vi vill även att varje barn utvecklar respekt för allt levande  inklusive sig själv samt får förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp.  Vi lärare är förebilder i den hållbara utvecklingen och undervisning inom detta område sker under hela dagen tillsammans med barnen på vår skola.

Utveckling och lärande

Solvändans verksamhet präglas av en Montessoripedagogik där omsorg, utvecklande och lärande bildar en helhet. Varje barn får möjlighet att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att följa våra gemensamma regler och kunna hantera konflikter på ett värdigt sätt. Barnens utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för vår pedagogiska verksamhet. Den utgår från barnens erfarenheter, intressen och behov.

Flödet av barnens tankar och idéer tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar. Barnen utvecklar även andra uttrycksformer såsom lek, bild/skapande, rörelse, sång, musik och drama/yoga.

Barnens inflytande

Vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Det fria valet av aktivitet genomsyrar vårt arbetssätt. Vi arbetar aktivt efter barnkonventionens lagar och bestämmelser som numera ligger under vår egen nya reviderade läroplan 2018. Barnen får praktisera och reflektera  efter inplanerade aktiviteter som är ledda av oss lärare. För att ta ett exempel:  Tex  Att kunna lära sig att säga nej till saker som man inte vill göra mot sig själv eller mot andra.

Förskola/hem

Förskolan ska samarbeta med hemmet så att man kan optimera barnets utvecklingsmöjligheter på allra bästa sätt , både rikt och mångfaldigt.

 Genom månadsbrev,  utvecklingssamtal, föräldrakontaktdagar och föräldramöten ska vi tillsammans med den dagliga kontakten skapa ett förtroendefullt samarbete med hemmet och därigenom  kunna ge bästa förutsättningar för ditt barns utveckling.

Metoder och material

För att uppnå ovan nämnda mål arbetar vi efter 3 grundprinciper:

– Den förberedda miljön
– Läraren som vägledare
– Frihet och ansvar

Den förberedda miljön

Solvändan erbjuder en vacker och stimulerande miljö som är utforskarvänlig och lätt att orientera sig i då var sak har sin bestämda plats i rummet. Miljön är helt anpassad efter barnens storlek vilket skapar trygghet och självständighet. Miljön är betydelsefull för utvecklingen på alla plan – fysiskt, psykiskt, intellektuellt och socialt.

Till vår hjälp har vi ett material som Maria Montessori utarbetat efter flera års vetenskapliga observationer av barn. Materialet är indelat i fem områden:

*  Praktiska livet övningar:  Praktiska vardagslivets övningar är aktiviteter som barnet ser föräldrar/vuxna utföra i hemmet. Dessa är aktiviteter som finns i vår kultur.  Små barn har ett stort behov av att imitera oss vuxna för att bli delaktiga i sin miljö. Genom materialet utvecklar barnen sin koncentration, sin koordination och sin självständighet. Praktiska livet är indelat i fyra huvudgrupper:

*Övningar för utveckling av motoriska färdigheter.

*Övningar för vård av omgivningen

*Övningar för personlig omvårdnad,

*Övningar för uppträdande och artighet.

 

*  Sinnestränande material:  det sinnestränande materialen förfinar barnens alla sinnen och hjälpen barnet att klassificera sin omgivning.

*  Matematik: Syftet med matematikmaterialet är att hjälpa barnen att förstå matematik från det konkreta till det abstrakta. Matematikmaterialet har föregåtts av det sensoriska materialet som hjälper barnen att förfina sina sinnen och tränar dem att klassificera tingens egenskaper, en förberedande matematik. Vardagsmatematiken finns överallt i vår vardagsmiljö. Vi observerar och synliggör den då vi bakar, dukar, läser almanackan, räknar antal barn i samlingen, vidare då vi pratar om tiden, klockan, pengar- handel osv.

*  Språk: Syftet med språkmaterialet är att i rätt sensitiv period ge barnet den optimala språkträningen. Då barnet känner på sandpappersbokstäverna och hör ljudet på respektive bokstav blir inlärningen en visuell, taktil och muskulär förnimmelse som förknippas med bokstävernas ljud. Språket är ett redskap i kommunikationen mellan människor. Genom språket kan vi uttrycka känslor och göra oss förstådda.

Språket består av fyra beståndsdelar.

-lyssna

-tala

-skriva

-läsa

Vi börjar med att ge barnen språkliga begrepp och ett rikt ordförråd, t ex genom högläsning, sånger, rim, ramsor och genom att klappa takten – stavelser.  På förskolan lär sig barnen att skriva före de lär sig läsa. Anledningen till detta är att det är lättare att uttrycka sina egna tankar i ord än att tolka andras skrift.

 

*Kultur:  Inom kulturmaterialet finns : historia med närliggande tid- tid- mätning, historisk tid-jordens utveckling.  Det innefattar även geografi, naturvetenskap med naturbord, zoologi, botanik, solens betydelse. Vidare konst , hantverk, teknik, drama och musik.

Kulturmaterialet hjälper barnet att förstå ”min plats på jorden”, tidslinjen, vår historia och att vi alla är del i ett större sammanhang, det som var innan oss och att vi alla idag har ett ansvar för naturen och för varandra för att skapa en förenad fredlig värld. – Kosmiska planen.

Som komplement till montessorimaterielet erbjuder vi även traditionellt förskolematerial såsom tex en hel mängd olika konstruktionsmaterial där olika tekniker används. Vi målar, syr och har skaparverkstad i vår atelje. Vi har även promenad eller utflykter med ryggsäck varje vecka. Vi har utvecklande barnyoga som baseras på olika sagor där  empatiträning samt barnkonventionen vävs in på ett naturligt och pedagogiskt sätt.

Läraren som vägledare

Lärarens roll är att vägleda barnen i den förberedda miljön samt att inspirera till vidare utveckling. Läraren är länken mellan barnen och materialet.

Frihet och ansvar

På förskolan ska barnen kunna välja ett meningsfullt arbete och ta ansvar för sina egna handlingar. Barnen får röra sig fritt i klassrummet och i utemiljön. Vi har få men tydliga regler, t ex att inte störa ett barn som arbetar eller en lärare som presenterar ett material för ett annat barn. Det handlar om respekt för andra människor. Den frihet som råder i klassrummet leder till att barnen blir självständiga och tar egna beslut, vilket i sin tur gör att en stark självkänsla utvecklas.

Välkommen!